Imam Qasthalani Boleh Memperingati Maulid, Wahabi Kok Bidah?


WEBIslami.comImam Al-Qasthalani (851-923 Hijriah) adalah salah satu ulama ahli hadits yang bermazhab Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Muluk bin Ahmad al-Qashthalani kelahiran kota kairo, Mesir.

Imam Al-Qasthalani banyak mengarang kitab-kitab yang sebagian besar digunakan Oleh umat Islam, antara lain:
 1. Kitab Mawahib Laduniyah, kitab tentang sejarah Nabi (4 jilid) yang kemudian di ringkas oleh Syeikh Yusuf an-Nabhani dengan kitab beliau Anwarul Muhammadiyah.
 2. Kitab Irsyadus Sari, Syarh Shahih Bukhari 10 jilid
 3. Kitab Minhaj al-Ibhaj, Syarh Muslim 8 jilid
 4. Kitab Al-is`ad fi Khulashah al-Irsyad Ibn Muqri, fi fiqh
 5. Kitab al-anwar fi Ad`iyah wa al-azkar (doa dan zikir)
 6. Kitab Mukhtashar lawami`
 7. Kitab Mukhtashar al-Dhau ul Lami` karangan Imam Shakhawi
 8. Kitab Ar-Raudh ah-Zahir fi Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani
 9. Kitab Lathaif Isyarah fin Funun al-Qiraah
 10. Kitab Masyari` al-Anwar al-Mudhiah fi Syarh Kaukab ad-Durriyah
 11. Kitab Yaghdhah Zawil i`tibar fi mau`idhah ahl i`tibar
 12. Kitab Maraqit ash-Shalat fi maqashid Shalat
 13. Kitab Madarid al-Muram fi maslak ash-Shiyam
 14. Kitab Al-u`qud Sunniyah
 15. Dan masih banyak lagi
Langsung kepokok persoalan. Bagaimana pandangan Imam Qasthalani terkait masalah Maulid Nabi SAW. Berikut adalah Ucapan Imam Qasthalani dalam kitabMawahib laduniyah jilid 1 hal 148 cet. Maktab al-Islami tahun 2004 :

ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ومما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادًا، ليكون أشد علة على من في قلبه مرض وأعيى داء.

Dan Senantiasalah umat Islam merayakan Maulid pada bulan kelahiran Rasulullah SAW dan mengadakan walimah serta bersadaqah pada malamnya dengan berbagai macam shadaqah dan memperlihatkan perasaan senang dan menambah kebaikan dan juga mementingkan membaca Shalawat maulid Nabi SAW yang mulia dan dhahirlah bagi mereka dari barakah maulid tersebut pada setiap tahunnya. Dan sebagian hal yang terbukti dari keistimewaan maulid adalah mendapatkan keamanan pada tahun tersebut dan mendapat kebahagian dengan hasil cita-citanya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat kepada orang yang menjadikan malam bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh barakah sebagai hari raya supaya menjadi obat yang kuat bagi orang yang memiliki penyakit di hatinya.

Dalam hal ini, Maka sangat jelaslah bahwa Imam al-Qasthalani pun memuji perayaan Maulid Nabi SAW dan Imam al-Qasthalani tidak sedikitpun menyebut Maulid sebagai suatu perbuatan bid'ah dhalalah, mubazir, sesat Sebagaimana di vonis oleh kaum-kaum yang merasa diri mereka lebih mengerti sunnah Nabi SAW dari pada ulama-ulama ahli hadits terdahulu.

Maka pegangan kita dalam beramal selaku masyarakat awam adalah kepada para ulama-ulama terpercaya, Bukan kepada WAHABI yang nyatanya mereka mengolok-ngolok Ulama Ahlussunnah waljama'ah.

Sekian dan Terima Kasih dikutip dari lbm.mudimesra.com

0 Response to "Imam Qasthalani Boleh Memperingati Maulid, Wahabi Kok Bidah?"

Post a Comment